Ochrana osobných údajov

Za účelom splnenia informačnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorá zodpovedá právu dotknutej osoby na informácie, prevádzkovateľ v súlade s čl. 13 a čl. 14 Nariadenia a § 19 a § 20 Zákona poskytuje dotknutej osobe nasledovné informácie:

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Obchodné meno: Carlton Property, s.r.o.
Sídlo: Hviezdoslavovo nám. 3, 811 02 Bratislava
IČO: 36 860 492  
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 54960/B
Tel.: +421 2 3266 1280
E-mail: dataprivacy@carlton.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Meno a priezvisko: Karmen Haulíková
Tel.: +421 907 700 555
E-mail: kh@carlton.sk

Zoznam spracúvaných osobných údajov:
meno a priezvisko,
číslo dokladu totožnosti,
zamestnávateľ / názov spoločnosti,
funkcia u zamestnávateľa / v spoločnosti,
prejavy osobnej povahy,
telefónne číslo,
e-mailová adresa.

1.
Účel spracúvania osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom:

 • uzatvorenie a plnenie nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi dotknutou osobou, resp. spoločnosťou ako nájomcom a prevádzkovateľom ako prenajímateľom, vrátane predzmluvných vzťahov

Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je čl. 6 ods. 1 písm. b), c) Nariadenia, t. j. plnenie nájomnej zmluvy a plnenie súvisiacich zákonných povinností, ktoré nám vyplývajú predovšetkým zo:

 • zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,

 • zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

 • zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

 • zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Pokiaľ ste štatutárnym orgánom alebo zamestnancom spoločnosti (kontaktnou osobou nájomcu), ktorá je zmluvnou stranou nájomnej zmluvy, právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, t. j. náš oprávnený záujem, ktorým je uzatvorenie, resp. plnenie predmetnej zmluvy, kedy je nevyhnutná komunikácia medzi nami a nájomcom.

 • evidencia pošty a správa registratúry, t. j. evidencia a správa poštových zásielok, pošty doručovanej a odosielanej z a do elektronickej schránky a evidencia a archivácia zmlúv, účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v interných systémoch Prevádzkovateľa

Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, t. j. plnenie zákonných povinností, ktoré nám vyplývajú z osobitných predpisov, a to najmä:

 • zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

 • zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • evidencia a obmedzenie vstupu osôb do priestorov vlastnených našou spoločnosťou (vydávanie prístupových kariet do budovy a k nájomným priestorom)

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, t. j. náš oprávnený záujem. Naším oprávneným záujmom je ochrana majetku našej spoločnosti, majetku a zdravia osôb pohybujúcich sa v priestoroch vlastnených našou spoločnosťou a zamedzenie vstupu nepovolaných osôb do našich verejných priestorov a priestorov vlastnených našou spoločnosťou využívaných nájomcami (v rozpore s uzatvorenou nájomnou zmluvou).

 • monitorovanie verejných priestorov našej spoločnosti prostredníctvom kamerového systému

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, t. j. náš oprávnený záujem. Naším oprávneným záujmom je ochrana majetku našej spoločnosti, majetku a zdravia osôb pohybujúcich sa vo verejných priestoroch našej spoločnosti, ako aj ochrana majetku našich nájomcov a zamedzenie vstupu nepovolaných osôb do našich priestorov.

 • zasielanie informatívnych newsletterov komplexu Carlton, najmä vo vzťahu k podujatiam organizovaným v priestoroch Prevádzkovateľa, ponuke denného menu a ďalších akcií reštaurácie Savoy, dopravným obmedzeniam, požiarnym školeniam a pod.

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, t. j. Váš výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 • uplatňovanie a vymáhanie nárokov vyplývajúcich z porušenia zmluvných ustanovení, obchodnoprávnych a občianskoprávnych predpisov voči dotknutej osobe alebo tretej osobe v konaní pred súdmi alebo príslušnými správnymi orgánmi, vedenie súdnych sporov, mimosúdnych rokovaní a urovnaní, vymáhanie nárokov Prevádzkovateľa prostredníctvom exekúcie (účel spracúvania zlučiteľný s vyššie uvedenými pôvodnými účelmi spracúvania osobných údajov)

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, t. j. náš oprávnený záujem, ktorým je uplatňovanie zákonom priznaných práv a nárokov v prípade nesplnenia alebo porušenia povinností dotknutej osoby vyplývajúcej jej z nájomnej zmluvy, všeobecných obchodných podmienok a príslušných zákonných ustanovení, ako aj uplatňovanie a vymáhanie nárokov vzniknutých z iného konania dotknutej osoby, ktorým nám bola spôsobená škoda alebo ktorým bolo inak zasiahnuté do našich práv a oprávnených záujmov.

 • oznamovanie trestných činov a spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní (účel spracúvania zlučiteľný s vyššie uvedenými pôvodnými účelmi spracúvania osobných údajov)

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, t. j. plnenie zákonných povinností a uplatňovanie zákonom priznaných práv vyplývajúcich predovšetkým zo:

 • zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov,

 • zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

 • vybavovanie žiadostí dotknutých osôb uplatňujúcich práva vyplývajúce z Nariadenia a Zákona (účel spracúvania zlučiteľný s vyššie uvedenými pôvodnými účelmi spracúvania osobných údajov)

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, t. j. plnenie zákonných povinností, ktoré nám vyplývajú z Nariadenia a Zákona.

2.
Vaše osobné údaje získané na účely uzatvorenia a plnenia nájomnej zmluvy budeme spracúvať po dobu trvania tejto zmluvy a 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu.

Vaše osobné údaje spracúvané na účely evidencie a obmedzenia vstupu do našich priestorov (vydávanie prístupových kariet) budeme spracúvať po dobu trvania Vášho pracovného pomeru alebo iného vzťahu u nájomcu, resp. po dobu trvania nájomnej zmluvy podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Vaše osobné údaje (prejavy osobnej povahy) zachytávané prostredníctvom kamerového systému budeme spracúvať po dobu 7 kalendárnych dní. Po uplynutí tejto doby budú záznamy automaticky vymazané, ak nebudú použité na účely trestného konania.

Vaše osobné údaje spracúvané na účel zasielania newsletterov budeme spracúvať po dobu trvania nájomného vzťahu medzi spoločnosťou, v ktorej pracujete alebo vykonávate inú činnosť a nami, resp. po dobu trvania Vášho pracovného pomeru alebo iného vzťahu u nájomcu, resp. do odvolania Vášho súhlasu podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

V prípade, ak si budeme voči Vám uplatňovať právne nároky a viesť súdne alebo správne konanie, prípadne voči Vám podáme trestné oznámenie pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu alebo ak budete nároky uplatňovať Vy voči našej spoločnosti a viesť voči nám súdne alebo správne konanie, osobné údaje budú spracúvané až do právoplatného skončenia takéhoto konania, resp. do vymoženia nárokov z neho vyplývajúcich.

Po uplynutí vymedzených lehôt budú Vaše osobné údaje už iba archivované, ak nebudú potrebné na iný, stále trvajúci, účel spracúvania.

3.
V prípade uzatvorenia nájomnej zmluvy ste ako zmluvná strana (v prípade SZČO) povinný poskytnúť osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na uzatvorenie zmluvy, aby Vás bolo možné považovať za dostatočne určito identifikovanú osobu pre účely plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.

Neposkytnutie osobných údajov potrebných na uzatvorenie nájomnej zmluvy (v prípade SZČO) môže viesť k zabráneniu dosiahnutia účelu spracúvania osobných údajov, k znemožneniu plnenia zákonných povinností niektorej zo zmluvných strán, a teda aj k znemožneniu vzniku zmluvného vzťahu.

Pokiaľ ste nám neposkytli svoje osobné údaje Vy sami napr. pri uzatvorení zmluvy, získali sme ich od Vášho zamestnávateľa (resp. spoločnosti, pre ktorú vykonávate inú činnosť) ako kontaktný údaj pre účely plnenia práv a povinností zo zmluvy.

4.

Všetky Vaše osobné údaje budú ukladané v našich interných systémoch a nebudú nami ďalej poskytované ani sprístupňované tretím osobám, pokiaľ to nebude nevyhnutné na dosiahnutie niektorého z uvedených účelov. V takom prípade budú Vaše osobne údaje poskytované a sprístupňované príjemcom v nasledovnom rozsahu:

 • právni zástupcovia, audítori, daňoví poradcovia, sprostredkovatelia, ktorí zabezpečujú spracúvanie osobných údajov na základe zmluvy s nami ako prevádzkovateľom,

 • tretie strany, ktorým budú poskytované osobné údaje v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich nám z osobitných predpisov; takýmito príjemcami sú daňový úrad, oprávnené orgány verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, Štatistický úrad SR, súdy, orgány činné v trestnom konaní, súdni exekútori.

K výberu príjemcov Vašich osobných údajov pristupujeme s náležitou starostlivosťou a v prípade, že títo príjemcovia nie sú viazaní zákonnou povinnosťou mlčanlivosti vo vzťahu k poskytovaným osobným údajov, zaviažeme ich k tejto povinnosti prostredníctvom osobitnej písomnej zmluvy.

II.

Ďalšie práva dotknutej osoby

 • Právo súhlas kedykoľvek odvolať (článok 7 ods. 3 Nariadenia)


Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, a to rovnakým spôsobom, akým ste nám ho udelili. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 • Právo na prístup k osobným údajom (článok 15 nariadenia)


Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom (ich kópie), ako aj na doplňujúce informácie v rozsahu stanovenom článkom 15 Nariadenia.

Vo väčšine prípadov Vám tieto kópie Vašich osobných údajov a doplňujúce informácie poskytneme v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácií požiadate elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 • Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 Nariadenia)


Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Toto právo Vám však umožňuje žiadať od nás, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnili Vaše osobné údaje, ak sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne.

 • Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“) (čl. 17 Nariadenia) 


Máte právo požadovať od nás výmaz Vašich osobných údajov, a to bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva, napríklad v prípade, ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo spracúvali, ak odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ak namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia alebo ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú nezákonne. Toto Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia)


V zákonom stanovených prípadoch máte právo od nás žiadať, aby sme prestali spracúvať Vaše osobné údaje, napr. ak namietate správnosť osobných údajov, ktoré o Vás máme (avšak len počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť Vašich osobných údajov), ak spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Vašich osobných údajov, pričom namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia alebo namietate výmaz Vašich osobných údajov, ktoré my ako prevádzkovateľ už nepotrebujeme a chceme ich vymazať, avšak potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 • Právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 Nariadenia)


Máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov.
Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 Nariadenia)


Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na našom legitímnom oprávnenom záujme, máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov.
V prípade, ak podáte námietku a my nepreukážeme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie Vašich osobných údajov, nebudeme Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať.

 • Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (čl. 22 Nariadenia)


Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (§ 100 Zákona; čl. 77 a 79 Nariadenia) 


Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore so zákonom a s nariadením, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 064 220 (ďalej len „Úrad“) alebo inému príslušnému orgánu najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Návrh na začatie konania (ďalej len „návrh“) musí obsahovať

 • meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
 • označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
 • predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
 • dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
 • kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy Zákona alebo Nariadenia, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

Vzor návrhu na začatie konania pred Úradom je zverejnený na webovom sídle Úradu.

Bez toho, aby bolo dotknuté Vaše právo domáhať sa ochrany svojich práv na základe návrhu na začatie konania pred Úradom, máte tiež právo domáhať sa svojich práv na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky, ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania Vašich osobných údajov v rozpore s Nariadením došlo k porušeniu Vašich práv ustanovených v Nariadení.

Tento dokument nadobúda účinnosť 25.05.2018

Kancelárie

Carlton Property, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám.3
811 02 Bratislava

IČO: 36 860 492
IČ DPH: SK2022697622

Obchodný register
Mestského súdu Bratislava III,
Odd: Sro, Vložka č.: 54960/B

© 2024 CARLTON | All Rights Reserved

Carlton Property, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám.3
811 02 Bratislava

IČO: 36 860 492
IČ DPH: SK2022697622

Obchodný register
Mestského súdu Bratislava III,
Odd: Sro, Vložka č.: 54960/B