Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov
Poučenie o právach dotknutej osoby

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“)I. Právo na informácie (čl. 13 nariadenia)

Za účelom splnenia informačnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorá zodpovedá právu dotknutej osoby na informácie, prevádzkovateľ v súlade s ustanovením § 19 zákona a čl. 13 nariadenia poskytuje dotknutej osobe nasledovné informácie:(i) Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:Obchodné meno : Carlton Property, s.r.o.

Sídlo : Hviezdoslavovo nám. 3, 811 02 Bratislava

IČO : 36 860 492

Zápis : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel : Sro, Vložka č.: 54960/B

Tel. : +421 2 3266 1280

E-mail : dataprivacy@carlton.sk(ii) Kontaktné údaje zodpovednej osoby:Meno a priezvisko : Matej Sojka

Tel. : +421 905 303 903

E-mail : ms@carlton.sk(iii) Zoznam spracúvaných osobných údajov:- meno a priezvisko,

- e-mailová adresa,

- číslo dokladu totožnosti,

- cieľ návštevy

- záznam z kamerového systému

(iv) Účel spracúvania osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom:- evidencia a obmedzenie vstupu osôb do priestorov našej spoločnosti, monitorovanie priestorov našej spoločnosti prostredníctvom kamerového systému.

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, t. j. náš oprávnený záujem. Naším oprávneným záujmom je ochrana majetku našej spoločnosti, majetku a zdravia osôb pohybujúcich sa v priestoroch našej spoločnosti a zamedzenie vstupu nepovolaných osôb do našich priestorov.- zasielanie informatívnych newsletterov komplexu Carlton, najmä vo vzťahu k podujatiam organizovaným v priestoroch Prevádzkovateľa, ponuke denného menu a ďalších akcií reštaurácie Savoy, dopravným obmedzeniam, požiarnym školeniam.

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, t. j. Váš výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov.(v) Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete za účelom evidencie a obmedzenia vstupu osôb do priestorov našej spoločnosti ako je to uvedené vyššie (t.j. meno, priezvisko, číslo dokladu totožnosti, cieľ návštevy) budeme spracúvať po dobu 2 rokov. Po uplynutí tejto doby budú vymazané.Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete za účelom zasielania informatívnych newsletterov komplexu Carlton ako je to uvedené vyššie (t.j. meno, priezvisko, e-mailová adresa) budeme spracúvať po dobu trvania nájomného vzťahu medzi spoločnosťou, v ktorej pracujete a nami, resp. po dobu trvania Vášho pracovného pomeru u nájomcu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Po uplynutí tejto doby budú vymazané.(vi) Vaše osobné údaje od Vás nevyhnutne potrebujeme za účelom evidencie a monitorovania vstupu do našich priestorov;(vii) Všetky Vaše osobné údaje budú ukladané v našich interných systémoch a nebudú nami ďalej poskytované ani sprístupňované tretím osobám.

II. Ďalšie práva dotknutej osoby


(i) Právo súhlas kedykoľvek odvolať (článok 7 ods. 3 Nariadenia)

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, a to rovnakým spôsobom, akým ste nám ho udelili. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.(ii) Právo na prístup k osobným údajom (článok 15 nariadenia)

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom (ich kópie), ako aj na doplňujúce informácie v rozsahu stanovenom článkom 15 Nariadenia. Vo väčšine prípadov Vám tieto kópie Vašich osobných údajov a doplňujúce informácie poskytneme v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácií požiadate elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.(iii) Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 Nariadenia)

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Toto právo Vám však umožňuje žiadať od nás, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnili Vaše osobné údaje, ak sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne.(iv) Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“) (čl. 17 Nariadenia)

Máte právo požadovať od nás výmaz Vašich osobných údajov, a to bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva, napríklad v prípade, ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo spracúvali, ak odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ak namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia alebo ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú nezákonne. Toto Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.(v) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia)

V zákonom stanovených prípadoch máte právo od nás žiadať, aby sme prestali spracúvať Vaše osobné údaje, napr. ak namietate správnosť osobných údajov, ktoré o Vás máme (avšak len počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť Vašich osobných údajov), ak spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Vašich osobných údajov, pričom namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia alebo namietate výmaz Vašich osobných údajov, ktoré my ako prevádzkovateľ už nepotrebujeme a chceme ich vymazať, avšak potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.(vi) Právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 Nariadenia)

Máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.(vii) Právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 Nariadenia)

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na našom legitímnom oprávnenom záujme, máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov. V prípade, ak podáte námietku a my nepreukážeme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie Vašich osobných údajov, nebudeme Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať.(viii) Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (čl. 22 Nariadenia)

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.(ix) Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (§ 100 Zákona; čl. 77 a 79 Nariadenia)

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore so zákonom a s nariadením, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 064 220 (ďalej len „Úrad“) alebo inému príslušnému orgánu najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Návrh na začatie konania (ďalej len „návrh“) musí obsahovaťa) meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,b) označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,c) predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,d) dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,e) kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy Zákona alebo Nariadenia, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba. Vzor návrhu na začatie konania pred Úradom je zverejnený na webovom sídle Úradu. Bez toho, aby bolo dotknuté Vaše právo domáhať sa ochrany svojich práv na základe návrhu na začatie konania pred Úradom, máte tiež právo domáhať sa svojich práv na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky, ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania Vašich osobných údajov v rozpore s Nariadením došlo k porušeniu Vašich práv ustanovených v Nariadení.